Pomiń zawartość →

Szkolenie z sieci i urządzeń elektroenergetycznych

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30-31.05.2022 REALIZUJEMY SZKOLENIE:

EKSPLOATACJA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH Z GRUPY I (E1 / D1) – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Forma kursu: stacjonarna

Liczba godzin: 16, szkolenie będzie zorganizowane w godzinach: 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: ul. M. Curie- Skłodowskiej 84; Lubin

CEL: 

Celem kursu jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

Potwierdzeniem powyższych kwalifikacji osiągnięcia celu kursu jest zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych z grupy I (E1 i/lub D1). 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zdobędą wiedze i umiejętności  z zakresu:

1) na stanowisku eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szczegółowa tematyka egzaminu jest do pobrania w ODK RF SNT NOT ZM w Legnicy.

Lp.Nazwa zajęć Liczba godzin
1.Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych.6
2.Aparatura kontrolno – pomiarowa.2
3.Ochrona przeciwporażeniowa.4
4.Zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych.4
Ogółem: 16

Opublikowano w News